.
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

زیرساخت های ضروری محله

ردیف

موارد

فراوانی

توزیع مکانی

1

مدارس

20


2

مساجد

11

3

پارک

6

4

مراکز بهداشتی و درمانگاه

4

5

مجموعه فرهنگي ورزشي

4

6

موزه

1

7

امام زاده

1

8

سوله بحران

1