.
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

خبرنگاران

خبرنگاران

Add Content...

شهروندان خبرنگار:شناسایی خبرنگاران محله متشکل نمودن آن ها در قالب کانون فعالیت های آموزشی در حوزه خبرنگاری و خبرنویسی

 

دبیر:فاطمه رمضانخواه