.
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

فیلم

فیلم

فیلم:آموزش ،برپایی نمایشگاه،معرفی اثر،هدایت گروه ها برای ثبت نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیریت شهری و ارائه برای استفاده در فعالیت های نظارتی و رفع نواقص

دبیر:محمد محمدی