.
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

نظرسنجی عملکرد مدیریت محله

نظر شما در رابطه با عملکرد مدیریت محله بریانک چیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه

نظرسنجی کارگروهها

نظر شما در رابطه با عملکرد کارگروه های محله بریانک چیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه

نظرسنجی خانه ها

نظر شما در رابطه با عملکرد خانه های سرای محله بریانک چیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه

نظرسنجی جشنواره ها

نظر شما در رابطه با برگزاری جشنواره های محله بریانک چیست ؟نحوه برخورد مسئول واحد را با اهالی محله چگونه ارزیابی می کنید؟
ثبت نظر  مشاهده نتیجه

نظرسنجی

نحوه برخورد مسئول واحد را با اهالی محله چگونه ارزیابی می کنید؟
جنسیت


آیا تا به حال عضو یکی از کانون های ابن واحد بوده اید؟اطلاعات این واحد از نظر شما چگونه می باشد؟
سطح رضایت شما از فعالیت های این واحد چقدر می باشد؟

سطح رضایت شمااز اطلاع رسانی فعالیت های این واحد چقدر می باشد؟

گروه سنیآشنایی شما با فعالیت های این واحد از چه طریق بوده است؟
ثبت نظر  مشاهده نتیجه